collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten

De voorziening waarborgt aan de cliënt de eerbiediging van zijn ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging, van zijn vrijheid en privacy (overeenkomstig zijn mentale en fysieke mogelijkheden).

De voorziening kan bij aanvang van de zorgverlening geen cliënten weigeren op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of op basis van financieel onvermogen

Behoudens in contacten met officiële overheden en andere instellingen, worden namen of andere identificeerbare gegevens niet doorgegeven aan derden zonder het voorafgaandelijk akkoord met de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De personeelsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De cliënt respecteert het zorgverleningsconcept en het algemeen beleid van de voorziening dat o.m. de volgende domeinen bestrijkt :

  • het medisch/paramedische en orthopedagogisch beleid
  • het personeelsbeleid
  • het financieel en administratief beleid
  • het huishoudelijk en technisch beleid.

Met vragen, opmerkingen en/of aanbevelingen betreffende dit algemeen beleid, kan men steeds bij de directie terecht.

Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid wordt er tussen de voorziening en de cliënt voorafgaandelijk overleg gepleegd inzake:

  • wijzigingen aan het zorgverleningsaanbod
  • te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de zorgvraag.

De cliënt heeft het recht volledig geïnformeerd te worden over alle aangelegenheden omtrent de zorgverlening die hem rechtstreeks aanbelangt, met inbegrip van informatie omtrent zijn persoonlijk dossier.

De cliënt verbindt er zich toe om mee te werken aan het bekomen van of het ter beschikking stellen van de nodige gegevens van administratieve, financiële en sociale aard aan de voorziening.

Deze gegevens dienen ten laatste op het ogenblik van de opname in het bezit te zijn van de voorziening en worden bijgehouden in een administratief dossier.

De cliënt verbindt er zich toe de medische gegevens over te maken hetzij aan de directeur of de zorgcoördinator, hetzij aan de met het dagcentrum samenwerkende arts opdat zodoende, in functie van de dagdagelijkse activiteiten en de therapie, het therapeutisch personeel goed geïnformeerd kan worden én over medicatiegebruik én over de actuele gezondheidstoestand van de cliënt én over de aard en de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel. Deze gegevens worden bewaard in een medisch dossier.

In geval van een ernstige vorm van epilepsie is de cliënt verplicht een veiligheidshelm te dragen.

10 Afwezigheden

Afwezigheden dienen steeds tijdig (= minstens 24 u op voorhand) gemeld te worden aan het dagcentrum.

11 Om de goede geest in het dagcentrum te bewaren is het verboden om aan individuele personeelsleden fooien te geven. In geval er toch giften gedaan worden, dienen deze best ten goede te komen aan het dagcentrum in zijn geheel.

Een kleine attentie kan, maar een woordje van dank of appreciatie wordt evenzeer geapprecieerd.

12 Werk en privé van de medewerkers van het dagcentrum zijn gescheiden. Het persoonlijk adres of telefoonnummers van de medewerkers worden niet doorgegeven. Ook persoonlijke contacten via facebook zijn niet wenselijk.